Tematikus terv

 

 

Informatikai képzések

Az iskola feladata: felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, -feldolgozási és -átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Az informatikai nevelés logikusan gondolkodni, problémákat megoldani tanít, és praktikus alkalmazói tudást, készséget és képességet kíván kialakítani, korszerű (számítógépes) informatikai eszközök alkalmazásával. Felkészít a munkára, a mindennapi életre, és valamennyi tantárgy tanulását segíti. Az informatikai nevelés célja annak megmutatása, hogy az információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődése a társadalmat átalakítja, kialakulóban van az információs társadalom, amelyben élni és dolgozni kell

 

Gazdasági informatikus képzés célja, hogy a tanuló a kurzus elvégzése után az alábbi képességekkel rendelkezzen:

Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Projektet tervez és értékel. Informatikai ismereteket alkalmaz. Megvalósíthatósági tanulmányt készít. Menedzsment feladatokat végez. Kiválasztja, üzemeli, felügyeli az információs rendszert Üzembe helyezést, bővítést végez. Előkészíti a számítógépes jelfeldolgozó rendszert. Üzemelteti a távközlési eszközöket. Előkészíti a telekommunikációs rendszert. Megvalósíthatósági tanulmányt készít. Adatátvitelt és szabályozástechnikát végez. Alkalmazza a menedzselési technikákat.

 

Az adatbázis-kezelés tantárgy oktatása a gazdasági informatikus képzésben

Cél A adatbázis-kezelés tanításának célja megismertetni a - számítástechnikai alapismeretekkel a szövegszerkesztő és táblázatkezelő programok használatának készségével már rendelkező - tanulót:

ˇ         a nagy mennyiségű adatok számítógéppel történő feldolgozásának módjával,

ˇ         kisebb adatbázis-kezelő programok készítésével,

ˇ         egy korszerű adatbázis-kezelő szoftver készségszintű használatával.

 

Szervezeti keretek,

 

A tantárgy jellegéből adódóan az oktatás az iskola számítógép termében történik. Az osztályok az ismereteket csoportbontásban sajátítják el.

 

Alkalmazott segédeszközök, taneszközök

 

ˇ                    Személyi számítógép

ˇ                    Projektor

ˇ                    Adatbázis-kezelő alkalmazás

 

A tematikát a helyi képzési program ismeretében és annak szellemében állítottam össze


Előzetes tudásszint-felmérés

 

TESZT

Adatbázis-ismeretek

 

                                                                                                        Dátum: ...........................

Név: ............................................................................................. Osztály: .........................

 

Karikázza be az ön szerint helyes válaszokat!

1.                 Mi az adat?

a.      Információ

b.      Értelmezhető ismeret

c.      Adatbázis része

d.      Adatbázis szerkezete

 

2.                 Melyik program az adatbázis-kezelő alkalmazás?

a.      Word

b.      DBase

c.      Pascal

d.      VBasic

 

3.                 Mi az információ?

a.      Adat

b.      Az információ csökkenti a bizonytalanságot

c.      Régi ismeret

d.      Amit súgok

 

4.                 Válassza ki az alábbi fogalmak közül, hogy adatbázis-e

a.      Könyv

b.      Újság

c.      Kartoték

d.      játékprogram

 

5.                  Milyen kiterjesztéssel menti el az adatbázisokat az MS ACCESS?

a.      POT

b.      DOC

c.      BEM

d.      MDB

 

A javítási útmutatót és az értékelést az 1.sz. melléklet tartalmazza


 

Óra

Didaktikai Feladat óratípus

Tananyag

Feldolgozás módja

Felhasznált eszközök szemléltetés

Feladat

1.

Ellenőrző óra Új ismereteket közlő óra

Előzetes tudásszint felmérés

Adatok a számítógépben

Egyéni munka

Számítógép

Projektor

1.sz. melléklet feladat megoldás

Adatok a számítógépben

Adattípusok (numerikus, karakteres, logikai).

Konstans, változó fogalma
Adatábrázolás. Numerikus adatábrázolási

formák:

fixpontos, lebegőpontos, binárisan kódolt

decimális (BCD)
Adatműveletek, operátorok :
- aritmetikai műveletek: +,-,*,/,

művelet-végrehajtási sorrend

(precedencia, balról-jobbra szabály)
- logikai műveletek: and, or, not
- összehasonlító műveletek

2.

Új ismereteket közlő óra

Adatfájl felépítése (rekord, mező)

Frontális munka

Magyarázat

 

Számítógép

 Projektor

Fájl szerkezetek (soros, szekvenciális, index-

 szekvenciális)

3.

Új ismereteket közlő óra

Adatbázis-kezelők célja, alkalmazási területei

Frontális munka

Magyarázat

 

Számítógép

 Projektor

Adatbázis fogalma.
Adatbázis szerkezetek (hierarchikus, hálós,

 relációs)
Ismertebb adatbázis-kezelők (FoxPro,

Clipper, ACCESS, PARADOX,

DATAFLEX...)

4.

Új ismereteket közlő óra

Alapvető adatbázis-műveletek

Frontális munka

Magyarázat

 

Számítógép

Projektor

adattábla létrehozása, adatbevitel, módosítás,

tör­lés, keresés, rendezés, válogatás, listázás
Az adatbázis-kezelő párbeszédes és programo

zott használata.

5.

Új ismereteket közlő óra

Relációs adatbázis

Frontális munka

Magyarázat

 

Számítógép

Projektor

Adattáblák tervezése, mező, rekord,

 kapcsolat tervezése, azonosító mező, kapcsoló mező

6.

Új ismereteket közlő óra

Az adatmező jellemzői

Frontális munka

Magyarázat

 

Számítógép

Projektor

mezőnév, mezőtípus, hossz a redundancia fogalma,

7.

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Adattábla létrehozása a tanult adatbázis-kezelőben

Frontális munka

Magyarázat

 

Számítógép

Projektor

(CREATE). A rekordszerkezet lekérdezése

(LIST STRUCTURE)

8.

Új ismereteket közlő óra

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Az adattábla szerkezetének módosítása

Frontális munka

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

 Projektor

Szerkezetmódosítás fogalma, veszélyei,

a módosítás belső végrehajtásának lépései

(mentés, módosítás, visszatöltés)

9.

Új ismereteket közlő óra

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Alapvető adatkarbantartó műveletek megvalósítása

Frontális munka

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

 Projektor

Adatbevitel billentyűzetről,

 fájlból (APPEND, APPEND FROM)

Adatmódosítás (EDIT, BROWSE,

REPLACE)

10.

Új ismereteket közlő óra

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Adatmegjelenítés

Frontális munka

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

Projektor

Válogatás az adattábla adataiból. Logikai

feltételek megfogalmazása.
Függvények használata (SUBSTR, TRIM,

UPPER, DATE, CTOD, DTOC, YEAR,

MONTH, DAY, MIN, MAX...)         
Környezet és formátum beállító parancsok

 használata (SET)

11.

Új ismereteket közlő óra

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Adatrekordok

Frontális munka

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

Projektor

kijelölése törlésre, a kijelölés megszüntetése,

 végleges törlés  (DELETE, RECALL,

 PACK, ZAP)           
Törlési állapot lekérdezése (DELETED() )

12.

Új ismereteket közlő óra

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Adattáblára vonatkozó összegző számítások

Frontális munka

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

Projektor

Numerikus mezők tartalmának összegzése

 (SUM), átlagszámítás         (AVERAGE),

  rekordok számlálása (COUNT)

13.

Új ismereteket közlő óra

Rendezés

Frontális munka

Magyarázat

 

Számítógép

Projektor

Rendezés fogalma, célja. Rendezési kulcsok,

 az elsődleges, a másodlagos kulcs és az

egyedi kulcs fogalma.       
 A fizikai és logikai rendezés fogalma.

14.

Új ismereteket közlő óra

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Fizikai rendezés megvalósítása

Frontális munka

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

 Projektor

(SORT), használatának korlátai

(idő, helyfoglalás, naprakészség)

15.

Új ismereteket közlő óra

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Logikai rendezés megvalósítása

Frontális munka

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

Projektor

(INDEX), használatának előnyei.

Összetett kulcsú indexek létrehozása.
Főindex szerepe, indexek karbantartása

(SET INDEX, SET ORDER, REINDEX)

16.

Új ismereteket közlő óra

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Keresés

Frontális munka

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

Projektor

Keresés fogalma, keresés rendezetlen

 állományban (LOCATE FOR,  <parancs >

FOR)

17.

Új ismereteket közlő óra

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Keresés rendezett állományban

Frontális munka

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

Projektor

Keresés rendezett állományban a főindex

tartalmára (FIND, SEEK , <parancs>

WHILE). Szűrők használata        
(SET FILTER)

18.

Új ismereteket közlő óra

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Több adattábla egyidejű használata

Frontális munka

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

Projektor

Adattáblák megnyitása, mezőhivatkozások,

 kapcsolat (reláció) létrehozása a táb­

lák  között (USE IN, SELECT,

SET RELATION) .

19.

Új ismereteket közlő óra

Nézetek

Frontális munka

Magyarázat

 

Számítógép

 Projektor

A látvány (view) fogalma, célja, létrehozása

.(Állományok, indexek megnyitása,

kapcsolatok létrehozása,

 mezőlista kiválasztása.)

20.

Új ismereteket közlő óra

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Felhasználóbarát képernyőképek

Frontális munka

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

Projektor

Képernyőkép szerepe az adatbevitelnél,

módosításnál. Tervezési szempontok

(érthetőség, lényegkiemelés, esztétikai

szempontok). Adatok ellenőrzött bevitele.
Megvalósítás a tanult szoftverben

(CREATE / MODIFY SCREEN, SET  TO).
Önálló képernyő-tervezési gyakorlat

21.

Új ismereteket közlő óra

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Lista készítés szempontjai

Frontális munka

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

Projektor

tartalom, szerkezet.

Megvalósítás a tanult szoftverben

(CREATE/MODIFY REPORT,

REPORT FORM), nyomtatás.

22.

Új ismereteket közlő óra

Programozási alapfogalmak

Frontális munka

Magyarázat

 

Számítógép

Projektor

Programtervezés alapfogalmai

(az algoritmus, a blokk­

diagram szerepe a tervezésben).

Strukturált programozás, strukturált szerkezetek,

program, utasítás, operandus.
A Programnyelvek: gépi kód, assembly,

magasszintű programnyelvek.

Magasszintű programnyelvek osztályozása.
A kódolás,  a forráskód fordítás folyamata.

Az interpreter és a compiler.
Programtesztelés és program futtatás.

23.

Új ismereteket közlő óra

A programozás technikai segédeszközei az adott adatbázis-kezelő rendszerben

Frontális munka

Magyarázat

 

Számítógép

Projektor

Változók / memóriaváltozók: létrehozás,

 értékadás (STORE), lekérdezés

(DISPLAY MEMORY), felszabadítás

(RELEASE), fájl-ba mentés

(SAVE TO, RESTORE FROM).
Memóriaváltozók érvényességi köre

(PRIVAT, PUBLIC)

24.

Új ismereteket közlő óra

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Közvetlen írás a képernyőre

Frontális munka

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

Projektor

Közvetlen írás a képernyőre / nyomtatóra

(SAY) 

Adatbeolvasás a billentyűzetről

25.

Új ismereteket közlő óra

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Vezérlési szerkezetek

Frontális munka

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

Projektor

Programvezérlési struktúrák:

szekvencia, két- és többirányú elágazás

(IF-ELSE-ENDIF, DO CASE- ENDCASE),

ciklus (DO WHILE- ENDDO)
Egyszerű programozási példák a

vezérlőszerkezetek használatára.

26.

Új ismereteket közlő óra

Dokumentálási technikák

Frontális munka

Magyarázat

 

Számítógép

Projektor

Dokumentálás fontossága.

Programdokumentáció: terv,

forráskód, felhasználói leírás

27.

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Feladat megoldás

Egyéni munka

Számítógép

Projektor

3 sz. melléklet feladatának megoldása

28.

Új ismeretek alkalmazására szolgáló óra

Feladat megoldás

Egyéni munka

Számítógép

Projektor

3 sz. melléklet feladatának megoldása

29.

Ellenőrző óra

számonkérés

Egyéni munka

Számítógép

Projektor

2.sz. melléklet feladat megoldás

30.

Rendszerező óra

Összefoglalás ismétlés

Magyarázat

Közös tanári - tanulói munka

Számítógép

Projektor

A tanultak összefoglalása, rendszerezése


Óravázlat

 

 

 

Az óra típusa: Új ismereteket közlő óra

Az óra feladata: Relációs adatbázisok felépítésének bemutatása

 

 

Az 5. óra anyaga:

 

Időkeret

Tananyag

Módszerek, eszközök

2 perc

 Témamegjelölés

Tanári bevezetés

5 perc

Az előző órákon elhangzottak ismétlése

 

Ismétlés a tanulók bevonásával

3 perc

Téma felvezetése

PowerPoint bemutató 1-2 dia

15 perc

Reláció fogalma

Reláció jellemzői

Rekord fogalma

A rekord jellemzői

Mező fogalma

A mező jellemzői

Kulcsok

PowerPoint bemutató 3-8 dia

Magyarázat

 

15 perc

Relációk összekapcsolása

Elsődleges kulcs-idegen kulcs

SSADM ábrázolási technikák

PowerPoint bemutató 9 dia

Magyarázat

 

5 perc

Elhangzottak rövid összefoglalása, ellenőrző kérdések

Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával

 


témazáró feladat

 

Feladatsor

Adatbázis-ismeretek

 

                                                                                                        Dátum: ...........................

Név: ............................................................................................. Osztály: .........................

 

Válaszoljon egyszerűen a kérdésekre!

 

1.      Mi a meta-adatbázis?

 

.............................................................................................................................................

 

2.      Mi az adatmodell?

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

3.      Mit jelent a redundancia és milyen veszélyt rejt az adatkezelés szempontjából?

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

4.      Mit jelent a funkcionális függőség?

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

5.      Mi az elsődleges kulcs?

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

A javítási útmutatót és az értékelést a 2.sz. melléklet tartalmazza


Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés eredményességének vizsgálata. Az iskola pedagógiai programjában meghatározott módon értékeljünk.

 

A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:

ˇ         Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése, rendszerezése, fogalmak felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása.

ˇ         Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek.

ˇ         Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő képesség fejlesztése, mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja.

ˇ         Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, személyekről, problémákról.

A tanulók évközi munkáját a tanárnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A számonkérése során a hagyományos osztályozás mellett használjuk a rövidebb-hosszabb szóbeli értékelést is. A tanulást segítő diagnosztikus értékelés úgy hatékony, ha megadjuk a javítás lehetőségét, hiszen legfőbb feladatunk a tanuló informatikai kompetenciáinak fejlesztése. Ez az értékelés a tanulási folyamat irányításának eszköze, nem a tanulók rangsorolása. Ezzel szemben a végső jegynek az informatika tudásszintet kell tükröznie, nem más szaktárgyi tudást, nem a magatartást vagy egyéb szempontot.

 

A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és írásbeli értékelése alapján történhet.

Formái:

ˇ         Folyamatos órai ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések, gondolkodtató kérdések formájában vagy egy-egy gyakorlati részfeladat megoldása kapcsán.

ˇ         Szóbeli beszámoló

ˇ         Írásbeli beszámoló egy-egy résztémából. Törekedni kell arra, hogy a feladat megoldásához más szaktárgyi tudást és készséget, vagy egyéb ismeretet csak minimális mértékben használjunk. A feladatok ne legyenek sem túl szokatlanok, sem túl bonyolultak, az órai gyakorlathoz igazodjanak, emellett adjunk olyan feladatot is, amely a tehetségesebb és gyakorlottabb tanulóknak szól. Csak azt szabad értékelni, amit a feladat egyértelműen kér (előír). A tanulónak ne kelljen kitalálnia, hogy a kérdéseken túlmenően mire vagyunk még kíváncsiak. A tanulóknak legtöbbször gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk.

ˇ         Szóbeli felelet lehet egy-egy kérdésre adott válasz, hozzászólás, kiselőadás például az elkészített feladatról.

ˇ         Kiselőadás (például a témazáró feladatból), szóbeli beszámoló a témakörben megadott szempontok, ennek értékelése.

 

Az egyéni értékelés összegzésének összetevői:

ˇ         Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való együttműködés képessége alapján.

ˇ         Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi, írásbeli, szóbeli) és ennek értékelése.

ˇ         Vitaszituációkban való részvétel, vitakultúra, argumentációs képesség szintjének írásbeli, szóbeli értékelése.

ˇ         Egyéb plusz feladatok vállalása szerinti értékelés.


 

Mellékletek

1.sz. melléklet: Megoldó kulcs az előzetes tudásszint felméréshez

1:b,2:b,3:b,4c,5:d

 

Minden helyes válasz 1 pontot ér

0-1 pont elégtelen

2 pont elégséges

3 pont közepes

4 pont jó

5 pont jeles

 

 

2.sz melléklet: megoldó kulcs a témazáró feladathoz


 

1.                  Mi a meta-adatbázis?

Az adatbázis szerkezetét leíró adatok összessége

2.                  Mi az adatmodell?

A valóság (az a dolog, amelyet szeretnénk adatokkal leírni) leképezése adatokra, azok kapcsolataira. A modellnek tartalmaznia kell az adatok közötti logikai összefüggéseket is.

 

3.                  Mit jelent a redundancia és milyen veszélyt rejt az adatkezelés szempontjából?

A redundancia, azaz az adatok többszörözött tárolása. A redundancia megnöveli az adatbázis méretét, illetve növeli az adatkezelési műveletek számát

 

4.                  Mit jelent a funkcionális függőség?

Funkcionális függőség P-attribútum részhalmaz funkcionálisan meghatározza Q-attribútum halmazt ha minden P-hez tartozó értékhez ( a P attribútumainak oszlopaiban álló értékekhez) pontosan egy Q-hoz tartozó értéket tudunk hozzárendelni. Tehát P értékei egyértelműen maghatározzák Q értékeit.

 

5.                  Mi a kulcs?

Azokat a mezőket, amelyek egyértelműen azonosítják a reláció egy sorát, kulcsnak nevezzük.

 

Minden helyes válasz 1 pontot ér

0-1 pont elégtelen

2 pont elégséges

3 pont közepes

4 pont jó

5 pont jeles